charset="UTF-8"> Պատգամավորի գրած բանաստեղծությունը Երևանի մասին. կարդացեք, բայց՝ խիստ չդատեք

Պատգամավորի գրած բանաստեղծությունը Երևանի մասին. կարդացեք, բայց՝ խիստ չդատեք

Հանպատրաստից աքրոստիկոս՝ Երևանիս…

Ե րանի քեզ տեսնողին,
Ր ոպեն քեզնով ապրողին,
Ե րազում, թե արթմնի,
Վ այ քեզ հեռվից նայողին,
Ա մեն Հայի երազանք,
Ն որ ու հզոր մեր պարծանք…

Like this post? Please share to your friends: