charset="UTF-8"> Միայն Թուրքիայի նախագահը կարող էր ասուլիսի ժամանակ քնել. թե ինչ եղավ հետո...

Միայն Թուրքիայի նախագահը կարող էր ասուլիսի ժամանակ քնել. թե ինչ եղավ հետո…

Like this post? Please share to your friends: