Բժիշկներն ահազանգում են․ Շտապ դուրս հանեք տանից այս իրերը դրանք վտանգում են ձեր և ձեր տան անդամների կյանքը

Հսկայական քանակությամբ կենցաղային մաքրող միջոցներ և պարզապես իրեր, որոնք մեզ շրջապատում են ամեն օր, պարունակում են թու նավոր նյութերը: Իսկ եթե դուք իսկապես ցանկանում եք հոգ տանել ձեր առ ողջության մասին, ապա խորհուրդ է տրվում նվազագույնի հասցնել դրանց օգտագործումը, եթե չեք կարող ամբողջությամբ հրաժարվել դրանցից։ Թու նաք իմիկատներ․ Մեկից ավելի գիտական հետազոտություններ հաստատել են, որ թու նաքիմ իկատների ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ վա հանաձև գե ղձի հի վանդությունների զարգացման ավելի մեծ հավանականություն ունեն:

Այսօր օգտագործվող թու նաքի միկատների 60%-ը իրականում ինչ-որ փոփոխություն է առաջացնում վահ անաձև գեղ ձում: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ այս բոլոր բազմաթիվ թու նաքիմ իկատները, հակա սնկային միջոցները, միջատաս պանները և այն ամենը, ինչ ցողում բերքի վրա, վնա սակար է հատկապես վա հանաձև գե ղձի և ընդհանրապես մեր առ ողջության համար։

Բոցավառող միջոցներ․ Բոցավառվող նյութերը նույնպես փոփոխություններ են առաջացնում վա հանաձև գե ղձում: Դրանք հանդիպում են հեռուստացույցների և համակարգիչների վրա, ինչպես նաև փափուկ կահույքի լցոնիչների, գորգերի և այլ իրերի վրա։ Պլաստիկ․ Վաղուց հայտնի է, որ պլաստիկն ամենևին էլ օգտակար չէ մարդկանց համար։ Հիմնական պատճառը անտ իմոնն է, որը դրա մաս է կազմում։ Հենց նա է «արտահոսում» պլաստիկ փաթեթավորումից և մտնում մեր օր գանիզմ։ Պարզվել է, որ պլաստիկ շշերի մեջ հայտնաբերված որոշ ֆտալ ատներ նույնպես բացասաբար են ազդում վա հանաձև գե ղձի աշխատանքի վրա:

Չկպչող միջոցներ․ Ընդհանրապես, չկպչող ապրանքների մեծ մասը պարունակում է պերֆտորոկտանոն աթթու միացություններ: Սա քի միական նյութ է, որն օգտագործվում է տեֆ լոնի ծածկույթների, սննդի փաթեթավորման և կենցաղային այլ իրերի արտադրության մեջ, որոնք մենք անընդհատ օգտագործում ենք առօրյա կյանքում և չենք մտածում դրանց վնա սի մասին։Եվ միևնույն ժամանակ այս քի միական նյութը բա ցասաբար է անդրադառնում մեր վահա նաձև գ եղձի վրա։

Ատամի մածուկ տր իկլոզանով․ Ատամի մածուկների որոշ տեսակներ պարունակում են տրի կլոզան, որը բա ցասաբար է ազդում վ ահանաձև գեղ ձի աշխատանքի, էստր ոգենի և տեստ ոստերոնի արտադրության վրա։ Տրի կլոզանը չափազանց վտա նգավոր նյութ է, քանի որ խան գարում է վա հանաձև գե ղձի հոր մոնների ճիշտ արտադրությանը՝ դանդաղեցնելով նյութափոխանակությունը։ Հակաբա կտերիալ միջոցներ․ Այսօր աշխարհում բում է նկատվում հակաբակ տերիալ օճառների, անձեռոցիկների, ախ տահանող միջոցների և մա շկի լոսյոնների արտադրության մեջ։ Բայց դրանք կարող են նաև պարունակել տր իկլոզան:

Ծանր մետաղներ․ Քի միական նյութերի մեծ մասը, որոնք մենք օգտագործում ենք տանը, պարունակում են որոշակի քանակությամբ ծանր մետաղներ, ինչպիսիք են սնդիկը կամ կապարը: Դրանք կարող են հանգեցնել վահ անաձև գե ղձի աու տոիմուն հի վանդությունների զարգացմանը: Սոյա․ Այս մթերքը խան գարում է վա հանաձև գե ղձի բնականոն աշխատանքին՝ արգելափակելով օ րգանիզմի յոդ օգտագործելու ունակությունը, և հենց այդ գործընթացում է երկաթը հորմ ոններ արտադրում։

Like this post? Please share to your friends: